Certifikáty a autorizace

 

Již v roce 1995 získala naše firma jako první v České republice autorizaci Úřadu pro technickou normalizaci a státní zkušebnictví k výkonu úředního měření průtoků v otevřených žlabech. V současné době vlastníme autorizaci k výkonu úředního měření průtoku vody hydrometrováním a pomocí měrných žlabů a přelivů. Majitel firmy Ing. Robert Berný se touto činností zabývá již přes 18 let.

V rámci technické poradenské činnosti provádíme zjištění potřebných parametrů pro návrh a výpočet měrných objektů (zjištění situace, výškových poměrů a zjištění provozních průtoků metodou hydrometrování nebo pomocí dočasných měrných zařízení). Na základě zjištěných údajů dále navrhneme nejvhodnější způsob měření včetně výběru nejvhodnějšího přístrojového vybavení.

Dále provádíme posouzení způsobilosti již vybudovaných měrných objektů pro evidenci vypouštěných odpadních vod ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a vyhlášky 293/2002 Sb., kterou se provádí zákon 254/2001 Sb. V případě zjištění nedostatků navrhneme nejvhodnější způsob úpravy objektů.

V případech, kde není z technických důvodů možné vybudovat nový měrný objekt, nebo by si vybudování vyžádalo nepřiměřeně vysoké náklady, provádíme v rámci úředního měření i jednorázová měření průtoků ve smyslu §4 odst. 5 vyhlášky 293/2001 Sb. po dobu minimálně jednoho týdne. Dobu a četnost jednorázových měření je potřebné stanovit dle místních podmínek a s ohledem na charakter provozu vypouštějících odpadní vody.