Na základě dlouholetých praktických zkušeností vyvinuli pracovníci firmy HYDROMETRICS s.r.o. integrovaný systém pro sběr a vyhodnocení dat z měření průtoku pomocí hydrometrických vrtulí případně jiných rychlostních snímačů. Způsob vyhodnocení odpovídá všem mezinárodně platným normám týkajících se této problematiky.

HYDRO 11
integrovaný systém pro zpracování hydrometrických data vyhodnocení průtoku v profilech s volnou hladinou a v uzavřených tlakových profilech.

Softwarový produkt HYDRO 11 je výkonný, ale snadno využitelný nástroj pro dokonalé vyhodnocení získáných dat z hydrometrických měření a výpočet průtoku metodou rychlost – plocha. Program byl původně vyvinut na základě dlouhodobých zkušeností v dané oblasti pro interní potřeby firmy Hydrometrics. HYDRO 11 je určen pro použití v celé oblasti hydrotechniky,  hydrologie, zdravotního inženýrství, hydraulického výzkumu atd.

Praktické použití zahrnuje měření v přirozených vodních tocích, umělých kanálech, objektech stokových soustav, měrných žlabech, ale také v tlakových profilech, přivaděčích a vtocích na turbíny vodních elektráren.
Program obsahuje podporu pro šest základních typů měrných profilů: pravoúhlý s volnou hladinou, kruhový s volnou hladinou, všeobecný (nesymetrický) s volnou hladinou, symetrický s volnou hladinou, pravoúhlý uzavřený (tlakový) a kruhový uzavřený (tlakový), což pokrývá 99% běžně se vyskytujících měřených lokalit.
Program umožňuje vyhodnocení průtoku jak bodovou tak i integrační metodou, přičemž všechny použité výpočetní postupy jsou v souladu s platnými mezinárodními normami (ISO 748 a ISO 3354).

Struktura programu HYDRO 11 se skládá ze dvou samostatných výkonných modulů: EDITOR a HYDRO 11 – výpočetní modul.
Editor obsahuje soustavu předdefinovaných dialogových oken, formulářů a tabulek pro definování geometrie měrného profilu, databáze kalibračních konstant použitých hydrometrických vrtulí, matice přiřazení jednotlivých vrtulí k soustavu měrných bodů a také k zadávání jednotlivých záznamů měření. Kromě ručního zadávání otáček vrtulí, resp. bodových rychlostí je možno použít interně zabudovaný automatický čítač impulsů, který ale vyžaduje specielní hardwarové rozšíření standardní sestavy PC.
Všechna data potřebná k výpočtu průtoku jsou uložená v přehledné struktuře datových souborů. Výpočet sám probíhá ve výpočetním modulu HYDRO 11 použitím plně grafické metody. Pro integraci splajnových funkcí se používá analytické řešení určitého integrálu, což je podstatně rychlejší a přesnější než například numerická integrace. Přesnost použitého způsobu integrace ploch je srovnatelná s klasickou planimetrií.
Program navíc umožňuje tzv. interaktivní přístup při vyhodnocování průběhu rychlostního pole, čímž se výrazně vnáší “lidský” přístup do procesu samotného výpočtu. Výpočet je skutečně lehký a srozumitelný díky příjemnému uživatelskému rozhraní a intuitivnímu ovládání programu. Výsledkem výpočtu je soustava tabulkových a grafických výstupů (například protokol z měření, grafické průběhy rychlostí, izotachy, atd.). Ty je možno přímo tisknout, popřípadě exportovat do jiných aplikací Windows k dalšímu zpracování a prezentaci.

HYDRO 11 je určen pro operační systémy MS Windows 95 / 98, MS Windows NT 4.0 a také MS Windows 2000. K jeho instalaci (s výjimkou čítače impulsů) stačí standardní konfigurace PC a minimálně 6,5 MB volného místa na pevném disku. Program (bez licence) je volně šiřitelný jako demoverze + soustava vzorových datových souborů. V demo verzi jsou přístupné všechny funkce a vlastnosti programu kromě možnosti vytváření vlastních záznamů. Toto omezení se automaticky odblokuje po zakoupení příslušné licence (1-plná licence, 2-licence pro profily s volnou hladinou, 3-licence pro uzavřené tlakové profily).

Vyžádat nabídku nebo poradenství

Hydrometrická vrtule OTT C31

Měrný profil

Průběh rychlostního pole

Izotachy - animace

HYDRO11 - struktura programu a v/v zařízení